wz
 

 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA K FRANTIŠKÁNSKÉMU KLÁŠTERU

Samotný vznik kadaňské křížové cesty souvisí se založením zdejšího františkánského kláštera roku 1483. Cesta tehdy vedla od Mikulovické brány, která uzavírala město západním směrem, a končila u vstupu do františkánského areálu.

Relativně nedávno byly všechny výklenkové kaple opraveny, a to v období let 2005 až 2007.  Tyto restaurované kaple se nacházejí na kraji parku podél staré cesty mezi Svatou bránou a vstupem do františkánského areálu.

Dříve oblouky všech kaplí křížové cesty zdobily tři sochy. V současnosti je bohužel většina těchto soch nenávratně ztracena.

První zastavení

První výklenková kaple nese ve štítě vyobrazení matky se čtrnácti dětmi v peřinkách. Toto vyobrazení představuje legendu o Čtrnácti svatých pomocnících vztahující se také k vzniku samotného kláštera. Legenda nám vypráví příběh muže, jež visel tři dny na popravišti, přesto nezemřel, protože se modlil právě ke Čtrnácti svatým pomocníkům. Oproti tomu žena, která se vůči Čtrnácti svatým pomocníkům rouhala, byla potrestána tak, že se jí za hodinu na témže místě narodilo čtrnáct dětí.

Druhé zastavení

V nice této kaple můžeme vidět reliéf Ježíše Krista nesoucí kříž. V pozadí nad ním stojí dráb, vlevo Panna Marie a svatý Jan. V horní části se nachází další reliéf, tentokrát představuje korunovaci Panny Marie a symboly Svaté Trojice. Kaple pochází z roku 1698.

Třetí zastavení

Tato výklenková kaple byla postavena na popud Michaela z Račína. Ve výklenku je umístěn reliéf Ježíše Krista ležícího pod křížem. Na pilastrech kaple můžeme nalézt motivy váz se slunečnicemi. V horní části je vytesán hebrejský nápis s paprsky a andělskými hlavami, zcela na vrcholu se nachází sochy archanděla Michaela a svatého Víta.

Čtvrté zastavení

Kaple byla opět zřízena na přání šlechtického rodu Račínů, tentokrát Ludmilou, baronesou z Račína, roku 1690. Alianční znak rodu Račínů můžeme vidět přímo na průčelí. Pilastry jsou doplněny symboly umučení Ježíše Krista. Ústřední reliéf vyobrazuje Ježíše Krista, který nese svůj kříž přes rameno, kolem stojí dráb s kyjem a několik dalších mužů.

Páté zastavení

Kaple byla postavena díky dobročinnosti Zikmunda Hrzána z Harrasova, tehdejšího majitele nedalekého panství Červený hrádek. V průčelí je opět vytesán znak fundátorů této kaple, tentokrát erb rodu Hrzánů z Harrasova. Hlavní reliéf představuje Ježíše Krista klesajícího pod tíhou kříže, v pozadí je umístěn obrys města a stromu. Pilastry jsou zdobeny vinnou révou.

Šesté zastavení

Iniciátorem výstavby této kaple byl znovu šlechtický rod Hrzánů z Harrasova, konkrétně nechal kapli postavit Ferdinand Hrzán z Harrasova roku 1695. Základním motivem reliéfu této kaple je setkání Ježíše Krista s jeruzalémskými ženami. Kristův kříž navíc přidržují dvě mužské postavy. Na pilastrech se nachází motivy palmetových listů a květů. Socha svatého Ondřeje zdobí vrcholek celé kaple.

Sedmé zastavení

Toto zastavení je již přímo před branami do klášterního komplexu. Dle znaku františkánů v průčelí je patrné, že tato kaple vznikla právě na popud františkánského řádu. Na pilastrech opět můžeme spatřit symboly ukřižování Ježíše Krista.

by Cezmín Slovakia 7.1.2015 (doplnené 3.3.2015) http://seniorka.wz.sk